Vyregulovanie sekundárnych sústav CZT
 

Vyregulovanie sekundárnych sústav CZT

   Sekundárne sústavy vykurovania resp. teplej vody sú z pohľadu vyregulovania menej náročné nakoľko jednotlivé odberné miesta nemenia svoju tlakovú charakteristiku počas prevádzky tak ako je tomu u primárnych sústav. 

   Vzhľadom na zámer vyregulovania a charakter odberných miest je možné realizovať dve úrovne vyregulovania sekundárnych sústav.

   Statické vyregulovanie sústav

   Prvou úrovňou je zaregulovanie prietokov pre jednotlivé odberné miesta použitím ručných vyvažovacích ventilov. 

   Takýto spôsob vyregulovania je menej investične náročný je však vhodný iba pre sústavy kde všetky odberné miesta pracujú s trvalo konštantnými prietokmi. Typickým príkladom takejto sústavy je  rozvod centrálneho zásobovania teplou vodou. Pre správnu funkciu takéhoto rozvodu je potrebné zaregulovanie cirkulačných prietokov jednotlivými vetvami a odbernými miestami na projektované hodnoty ktoré zostávajú počas celej doby prevádzky rozvodu prakticky konštantné. Ďalšou nevýhodou takéhoto spôsobu vyregulovania je nevyhnutnosť opätovne vyregulovať celý rozvod po zmene na niektorom z odberných miest.

   Uvedený spôsob vyregulovania je menej vhodný pre rozvody kde počas prevádzky dochádza k zmenám prietokov jednotlivými odbernými miestami. Typickým príkladom takejto sústavy je centrálny rozvod vykurovania kde aspoň na jednom odbernom mieste dochádza k regulácii množstva odobratého tepla reguláciou prietoku. Zmena prietoku na niektorom odbernom mieste automaticky vyvolá zmenu tlakových a prietokových pomerov v celej sústave a tým k jej rozregulovaniu.  Takáto sústava sa potom správa ako vyregulovaná iba počas doby nábehu sústavy po útlme. 

   Pre vyregulovanie sústav s meniacimi sa prietokmi je výhodnejšie takéto sústavy zaregulovať na báze stabilizácie tlakových pomerov tzv. dynamické vyregulovanie.

   Dynamické vyregulovanie sústav

   Uvedený spôsob vyregulovania sekundárnych rozvodov umožňuje zachovať sústavu vyregulovanú a to aj za podmienok trvalo sa meniacich tlakových a prietokových pomerov v sústave. Stabilizáciu tlakových pomerov v sústave je možné dosiahnuť montážou regulátorov tlakovej diferencie na pätu jednotlivých odberných miest. Realizáciou vhodného nastavenia je možné dosiahnuť súčasne stabilizáciu tlakových pomerov a obmedzenie maximálneho prietoku na odbernom mieste.  Regulátor diferenčného tlaku koriguje zmeny v sústave. Výhodou tohto  spôsobu vyregulovania rozvodov je fakt, že prípadnú zmenu parametrov jednotlivého odberného miesta je možné vykonať bez  toho aby táto zmena mala nepriaznivý dopad na ostatné odberné miesta a celkovú stabilitu sústavy. Pre zabezpečenie vysokej efektívnosti takejto sústavy je žiaduce inštalovať na zdroji čerpadlo s frekvenčným meničom ktorého úlohou je trvalé prispôsobovanie čerpacej práce aktuálnym požiadavkám sústavy.

   Dôležité upozornenie !!!

   Pri oboch spôsoboch vyregulovania je však nevyhnutné okrem montáže vhodných armatúr realizovať aj ich vhodné nastavenie na základe exaktného merania prietokových a tlakových parametrov jednotlivými odbernými miestami. Projektované hodnoty prednastavenia vyvažovacích ventilov prípadne regulátorov diferenčného tlaku je možné použiť iba ako hodnoty prvého priblíženia.

   Iba sústavu ktorá bola vyregulovaná na základe merania je možné považovať za skutočne vyregulovanú.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia