Projektová dokumentácia

    Projektová dokumentácia vyregulovania rozvodov teplej vody  v zásadnej miere ovplyvňuje výslednú kvalitu hydraulického vyregulovania cirkulácie teplej vody.  Pri jej tvorbe sa zameriavame predovšetkým na dôsledné zmapovanie rozvodov teplej vody (dimenzie, dĺžky potrubí, stav tepelných izolácií).

    Na základe parametrov zdroja a vlastností rozvodov za pomoci špecializovaného programu vypočítame optimálne prietoky cirkulácie teplej vody tak, aby sa na najvyššom bode každej stúpačky dosiahla rovnaká teplota teplej vody. Z podstaty výpočtu vyplýva, že stúpačky bližšie ku zdroju tepla majú nižšie prietoky a stúpačky vzdialenejšie od zdroja tepla spravidla vyššie prietoky cirkulácie.

   V našich projektoch cieľavedomo kombinujeme technológiu meracích setov a ručné regulačné ventily tak, aby navrhované technické riešenie do budúcna umožňovalo bezproblémové nastavenie prietokov a komplexnú diagnostiku stavu rozvodu teplej vody. 

  Sme presvedčený, že skutočná kvalita hydraulického vyregulovania nespočíva iba v dosiahnutí správneho prerozdelenia cirkulačného prietoku medzi jednotlivé stúpačky, ale predovšetkým v pripravenosti technického riešenia vysporiadať sa z nástrahami, ktoré prinesie dlhoročná prevádzka.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia