Vyregulovanie rozvodov teplej vody

     Cieľom vyregulovania cirkulačných rozvodov teplej vody je, aby všetci odberatelia mali k dispozícii teplú vodu o zodpovedajúcej teplote bez potreby neúmerného odpúšťania. Súčasne je dôležité, aby teplotné rozdiely v teplote teplej vody u jednotlivých odberateľov boli redukované na minimálnu technicky možnú úroveň. Naplnenie týchto cieľov je nevyhnutnou podmienkou pre zvýšenie spravodlivosti pri rozpočítaní nákladov na teplú vodu.

      Pre zabezpečenie bezproblémovej dostupnosti teplej vody vo väčších budovách je nevyhnutné, aby teplá voda počas požadovanej doby jej dodávky neustále cirkulovala.  Cirkulačné prietoky jednotlivými stúpačkami  musia byť dostatočne veľké na to, aby redukovali nežiadúce chladnutie teplej vody v potrubiach. To v praxi znamená,  že stúpačkám,  ktoré sú bližšie ku zdroju tepla postačuje menší  prietok a  vzdialenejšie  stúpačky potrebujú vyšší prietok  cirkulácie.  

      Existuje viacero spôsobov, ako riešiť vyregulovanie cirkulácie teplej vody, ktoré sa navzájom odlišujú nie len použitými ventilmi, ale predovšetkým cenou a kvalitou technického riešenia.   

      Nami ponúkané technické riešenie je výsledkom mnohoročných praktických skúseností s optimalizáciou a údržbou týchto okruhov. Preto našim zákazníkom ponúkame jedinečný spôsob vyregulovania, ktorý Vás presvedčí svojou komplexnosťou a cenou.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia