Legislatíva o hydraulickom vyregulovaní - úvod

 

   Pokiaľ Vás zaujíma, ako sa na problematiku hydraulického vyregulovania pozerá naša národná legislatíva, ale nemáte čas ani chuť študovať celé znenia zákonov, ste na správnom mieste.

   V nasledovnom texte nájdete prehľad vybraných povinností vyplývajúcich vlastníkom resp. správcom budov, ktoré súvisia s hydraulickým vyregulovaním.

 

Zákon č. 555/2005

o energetickej hospodárnosti budov

 

§ 8 - Povinnosti vlastníka budovy

 

(2) Vlastník existujúcej budovy je povinný

a) zabezpečiť reguláciu zásobovania teplom v budove,

b) zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do jej tepelnej ochrany alebo technického systému,

c) ....

 Poznámka: Uvedené znenie zákona po novelizácii nadobudlo účinnosť 1. januára 2013.

 

Zákon č. 321/2014

o energetickej efektívnosti

 

§ 11 - Spotreba energie v budovách

 

(1) Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 s ústredným teplovodným                    vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody je povinný

a)  zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove,

b) vybaviť vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom     tepelnom spotrebiči,  v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s              dlhodobým pobytom osôb,

c) zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody,

d) vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou. 

 

§ 32 - Prechodné ustanovenia

 

(1)............. 

(13) Vlastník budovy je povinný splniť povinnosti podľa § 11 ods. 1 do 31. decembra 2015. Ak vlastníkbudovy realizuje opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti podľa  § 11 ods. 2 vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje tento zákon, alebo mení rozvody tepla a teplej vody po dobe životnosti, je povinný splniť je povinný splniť povinnosti podľa §11 ods. 1 do 31. decembra 2017.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia