Pripravovaná legislatíva - Vyhláška o tepelných izoláciách

 

V tejto sekcii nájdete pripravované znenie národných predpisov, ktoré sú v súčasnosti v pripomienkovom konaní.

 

Návrh

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z .................. 2012,

 

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov

tepla a teplej vody

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. ustanovuje:

§ 1 

 

            Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

 

•a)      technickými požiadavkami montážna prístupnosť k rozvodom tepla a teplej vody, hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody a tepelná vodivosť izolačného materiálu.

 

•b)      montážnou prístupnosťou možnosť nainštalovať izoláciu rozvodov tepla a teplej vody bez podstatných zásahov do stavebnej konštrukcie budovy.

 

§ 2

 

(1) Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách [1] stanovená pre izolačný materiál  s tepelnou vodivosťou  0,035 W.m-1.K-1 pri teplote 0 °C je uvedená v prílohe č.1.

 

(2) Ak sa zvolí izolačný materiál s inou tepelnou vodivosťou, ako je uvedená v prílohe č. 1, vypočíta sa minimálna hrúbka tepelnej izolácie pre zvolený izolačný materiál podľa prílohy č. 2.

 

(3) Pre rozvody tepla a teplej vody, kde nie je zabezpečená montážna prístupnosť, sa hrúbka tepelnej izolácie a vodivosť izolačného materiálu nestanovuje.

 

§ 3

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2012.


[1]§ 2 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z.  o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Pre viac informácií porzi aj nasledovné prílohy:

                                  Príloha č. 1                                    Príloha č. 2

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia