Odplynenie vykurovacej vody

      Krátkodobé uzatvorenie prívodnej vetvy vykurovania rieši predovšetkým odstránenie väčšiny voľných bubliniek vzduchu a  sprevádzkovaniu radiátorov, avšak mnohokrát dôjde k ich opätovnému zavzdušneniu.

      Príčinou tohto javu je klesajúca rozpustnosť  vzduchu vo vykurovacej vode pri zvyšovaní jej teploty. Následkom  poklesu teploty vonkajšieho vzduchu a s tým spojeným  zvyšovaním teploty vykurovacej vody dochádza k postupnému uvoľňovaniu rozpusteného vzduchu z vykurovacej vody vo forme voľných bubliniek a k ich opätovnému hromadeniu na kritických miestach v sústave.

      V zásade existujú dva prístupy ako sa opätovnému znefunkčneniu sústavy brániť:

Buď sa opätovne pokúsite sústavu zbaviť voľných bubliniek vzduchu  krátkodobým uzatvorením prívodnej ventvy, no problém sa môže opätovne zopakovať  ešte niekoľko krát,

alebo spolu s dodávateľom tepla podstúpite pomerne komplikovanú cestu, aby ste sa vzduchu zo sústavy zbavili pokiaľ je to možné na jeden krát. Tento spôsob si vyžaduje súčinnosť prevažnej väčšiny vlastníkov bytov a to aj v susedných objektoch napojených na spoločný rozvod tepla ako aj pochopenie a ústretovosť dodávateľa tepla.

V danom prípade Vám odporúčam postupovať nasledovne:

V prvom rade je potrebné zabezpečiť, aby čo najväčší počet termostatických ventilov v objekte resp. v celej sústave napojenej na spoločný zdroj tepla bol v priebehu celého procesu odstraňovania vzduchu zo sústavy naplno otvorený. Následne je potrebné, aby dodávateľ tepla krátkodobo zvýšil teplotu vykurovacej vody na úroveň blízku maximálnej teplote vykurovacej vody, ktorú spravidla dodáva v priebehu najchladnejšieho obdobia vykurovacej sezóny (napr. 80 °C). Týmto krokom sa dosiahne uvoľnenie prevažnej väčšiny fyzikálne viazaného vzduchu z vykurovacej vody vo forme voľného vzduchu. 

Po dosiahnutí požadovanej teploty a dostatočnom prehriatí celej sústavy dodávateľ tepla vypne zdroj tepla vrátane obehových  čerpadiel. V prípadoch ak je to možné je žiaduce zabezpečiť aj zatvorenie uzatváracieho ventilu v prívodnej vetve vykurovania na pätách jednotlivých objektov, aby sa tak zabránilo samovoľnej cirkulácii vykurovacieho média vplyvom činného vztlaku ohriatej vody. 

Následne sa sústava nechá v pokoji cca 3-4 hodiny,  aby  mohol uvoľnený vzduch z nižšie položených miest v sústave bez protitlaku vody vybublinkovať do najvyššie položených vykurovacích telies, kde sa následne odvzdušní. Po vykonaní odvzdušnenia sa zdroj tepla opätovne uvedie do automatickej prevádzky.

Takýto postup v prevažnej väčšine prípadov vyrieši problémy so vzduchom úplne, alebo aspon na dlhšiu dobu. Pokiaľ sa problém so vzduchom viacnásobne opakuje je potrebné alebo identifikovať a odstániť zdroj sústavného zavzdušňovania, alebo inštalovať odplyňovací automat. Takéto riešenia sú však takmer výlučne záležitosťou  dodávateľom tepla a vyžadujú si nezriedka veľa času resp. peňazí.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia