Existujúce budovy - vyregulovanie

   Vykurovacie sústavy v starších  budovách realizovaných zväčša ešte pred rokom 1989  sa vyznačujú použitím radiátorových ventilov a ostatných armatúr, ktoré vôbec, alebo iba v obmedzenej miere umožňovali realizovať hydraulické vyregulovanie sústav s potrebnou presnosťou a stabilitou.  Dôvodom bol nedostatok vhodných armatúr a neaktuálnosť danej problematiky v súvislosti s nízkou cenou tepla v dobe výstavby týchto objektov. Tieto sústavy sa často vyznačujú  prevádzkovými problémami predstavujúcimi obmedzenú funkčnosť a prevádzkovú nehospodárnosť. 

   Pre optimalizáciu prevádzky takýchto vykurovacích sústav je potrebné zabezpečiť správne hydraulické vyregulovanie a montáž termostatických hlavíc, aby sa tak vytvorili vhodné podmienky pre hospodárnu a bezporuchovú prevádzku.  Za týmto účelom sa pôvodné radiátorové ventily nahrádzajú novými termostatickými ventilmi, ktoré okrem toho že umožňujú montáž termostatických hlavíc ponúkajú aj možnosť nastavenia a zmeny hydraulického odporu. Ich správnym prednastavením je možné dosiahnúť odstránenie dlhoročných problémov spojených s nesprávnym prerozdelením vykurovacej vody medzi jednotlivé radiátory a to aj s potrebnou stabilitou počas celej vykurovacej sezóny.

   Súčasťou prác hydraulického vyregulovania je spravidla aj montáž ostatných regulačných armatúr, ktoré sa nemalou mierou podieľajú na kvalite výsledného technického riešenia. Tu treba upozorniť, že nie množstvo týchto armatúr je kritériom kvalitného riešenia, ale ich uvážené a cielené používanie.  Často dochádza k výslovnému plytvaniu pomerne drahými armatúrami s cieľom navodiť dojem, že sa jedná o to technicky najdokonalejšie riešenie čo paradoxne môže v budúcnosti prevádzku sústavy skôr skomplikovať ako ju zjednodušiť.

   Ako už bolo na tejto stránke viacnásobne spomínane,  dobrá projektová dokumentácia musí obsahovať okrem hodnoty prednastavenia jednotlivých ventilov aj údaj o požadovanom prietoku vykurovacej vody jednotlivými časťami sústavy. Dobrý projekt má zahŕňať aj vytvorenie meracích miest na vykonanie overovacích resp. diagnostických meraní .

   Súčasne je prakticky nevyhnutné, aby projektové riešenie uvažovalo s montážou a nastavením armatúr zabezpečujúcich hospodárnu, stabilnú  a tichú prevádzku sústavy pri čiastočnom zaťažení. V prevažnej väčšine realizácii sa jedná o inštaláciu regulátorov diferenčného tlaku resp. čerpadiel z elektronickou reguláciou otáčok, alebo ich kombinácie. Používanie prepúšťacích ventilov vo vykurovacích sústavách napojených na centralizované zásobovanie teplom je v dnešnej dobe nemiestne a škodlivé.

   Tak ako pri všetkých prácach spojených s hydraulickým vyregulovaním aj pri vyregulovaní starších objektov je nevyhnutné po ukončení všetkých montážnych prác meraním potvrdiť dosiahnutie projektovaných parametrov. O tomto meraní musí byť spracovaný protokol, ktorý je jediným relevantným dôkazom o realizácii a úspešnosti hydraulického vyregulovania.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia