Prepúšťací ventil

   Prepúšťací ventil slúži na stabilizáciu tlakových pomerov vo vykurovacích sústavách. Inštaluje sa medzi prívodné a vratné potrubie a princíp jeho funkcie spočíva v kontrolovanom prepúšťaní istej časti cirkulujúcej vody z prívodného do vratného potrubia.  Týmto spôsobom dochádzka k ochrane termostatických ventilov pred zaťažením zvýšeným diferenčným tlakom.  Tieto ventily umožňujú nastavenie hodnoty tlakového rozdielu ktorý majú udržiavať resp. pri ktorom majú začať prepúšťať vodu z prívodného do vratného potrubia.

   V súčasnosti sa tieto ventily používajú iba pre stabilizáciu tlakových pomerov v sústavách, kde zvýšená teplota vody vo vratnej vetve nemá nepriaznivý vplyv na hospodárnosť výroby a distribúcie tepla. (menšie objektové kotolne s kotlami vyžadujúcimi ochranu pred nízko-teplotnou koróziou a pod.)

   V minulosti sa však tieto ventily často inštalovali aj v sústavách centralizovaného zásobovania teplom a to pre ich nízku cenu v porovnaní s regulátormi diferenčného tlaku pracujúcich na princípe škrtenia prietoku.

   Vzhľadom na skutočnosť, že u sústav CZT tieto ventily zvyšovaním teploty spiatočky zvyšujú tepelné straty rozvodov tepla  a súčasne znižujú  účinnosť  výroby tepla väčšina dodávateľov tepla, tieto ventily vo svojich sústavách neakceptuje.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia