Novostavby - vyregulovanie

   Hydraulické vyregulovanie novostavieb je spravidla súčasťou projektového riešenia vykurovania v objekte a pozostáva z prednastavenia hydraulického odporu radiátorových termostatických ventilov na hodnotu uvedenú v projektovej dokumentácii.  

   V závislosti od veľkosti vykurovacej sústavy môže byť súčasťou projektového riešenia aj montáž a prednastavenie ďalších vyvažovacích ventilov potrebných pre zabezpečenie správneho prerozdelenia prietoku vykurovacej vody.

   Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci uvedenia vykurovacej sústavy do prevádzky je nevyhnutné meraním preveriť skutočné prietoky, musí dobrá projektová dokumentácia obsahovať okrem hodnoty prednastavenia jednotlivých ventilov aj údaj o požadovanom prietoku vykurovacej vody jednotlivými časťami sústavy.

   Pokiaľ je súčasťou uvažovanej inštalácie aj montáž termostatických hlavíc je prakticky nevyhnutné, aby projektové riešenie uvažovalo s montážou a nastavením armatúr zabezpečujúcich hospodárnu, stabilnú  a tichú prevádzku sústavy pri čiastočnom zaťažení. V prevažnej väčšine realizácii sa jedná o inštaláciu čerpadiel z elektronickou reguláciou otáčok, regulátorov diferenčného tlaku alebo ich kombinácie.

   Ako už bolo spomínané, u každej vykurovacej sústavy je nevyhnutné pri uvedení do prevádzky overiť dosiahnutie projektovaných  prietokov jednotlivými časťami vykurovacej sústavy na základe merania. Preto dobrý projekt musí zahŕňať aj vytvorenie meracích miest na vykonanie overovacích meraní.  Veľkou výhodou je aj vytvorenie podmienok pre realizáciu diagnostických meraní uľahčujúcich identifikáciu možných porúch vykurovacej sústavy ako aj použitie takých vyvažovacích ventilov, ktorých prednastavenie je možné meniť, blokovať a prípadne aj plombovať.

   V neposlednom rade je potrebné zdôrazniť, že jediným relevantným dôkazom o realizácii vyregulovania je nastavovací protokol vystavený na základe merania s uvedením projektovaných, nastavených a  nameraných hodnôt.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia