TEPELNÁ POHODA

   Tepelnú pohodu môžeme definovať ako príjemný pocit spokojnosti  tepelným stavom prostredia, pri ktorom človek nepociťuje ani chlad, ani zvýšenú teplotu.  

   Tepelná pohoda je pocitom konkrétneho človeka a jej vnímanie má subjektívny charakter. Keďže mi ľudia sme rozdielni, aj naše vnímanie tepelnej pohody je u každého človeka iné. Preto nie je možné jednoznačne popísať taký stav vnútorného prostredia, pri ktorom budú všetci prítomní ľudia spokojní.

   Obyčajne sa stáva, že to čo mi vnímame ako stav tepelnej pohody, ľudia okolo nás môžu vnímať ako chlad resp. nadmerné teplo. Závisí to od mnohých faktorov na strane každého jednotlivca, ako napr.:  vek, fyzická a psychická kondícia, oblečenie, charakter vykonávanej činností a v neposlednom rade aj zvyk na konkrétne podmienky.

   S istou dávkou nadhľadu je možné povedať, že ideálny stav tepelnej pohody je možné dosiahnúť iba v priestore v ktorom sa nachádza jediný človek ( aj to nie vždy).

   V prípade, ak by sa v danom priestore nachádzali  aspoň dvaja ľudia, minimálne jeden z nich nebude úplne spokojný.  Domnievať sa preto, že reguláciou teploty v miestnosti, alebo akýmkoľvek iným zásahom do vlastností prostredia docielime spokojnosť všetkých prítomných ľudí je iba fikcia. 

   Tým najlepším dosiahnuteľným výsledkom je taký stav vnútorného prostredia, ktorý vyhovuje  čo najväčšiemu počtu prítomných ľudí. 

    O dobrom výsledku môžeme hovoriť ak percento nespokojných osôb je menšie ako 5% a o veľmi dobrom výsledku za predpokladu ak percento nespokojných osôb je menšie ako 3 %.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia